Tag Archives: Manchester City

Real Madrid 1-1 Manchester City – Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân

Manchester City vs Real Madrid đang chứng tỏ tại sao họ lại là 2 ứng [...]